ආදායම් දෙපාර්තමේන්තු සංවත්සරයට හිතවතුන්ගෙන් රුපියල් 50000 බැගින් එකතු කරයි

Post Reply
kamal
Posts: 123
Joined: Wed Dec 30, 2020 2:34 pm

ආදායම් දෙපාර්තමේන්තු සංවත්සරයට හිතවතුන්ගෙන් රුපියල් 50000 බැගින් එකතු කරයි

Post by kamal »

දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්ත‍මේන්තුවේ 30 වැනි සංවත්සර උත්සවය සැමරීම සඳහා තක්සේරු නිලධාරිධාරීන් මාර්ගයෙන් රුපියල් 50000 බැගින් මුදල් එකතු කිරීමක් පිළිබඳ පුවතක් ලංකාදීප වෙබ් අඩවියේ පළව තිබෙනබා. මේ ඊට සබැඳියයි:

"ආදායම් දෙපාර්තමේන්තු සංවත්සරයට 50,000 ක් බැගින් එකතු කරයි"
Post Reply

Return to “මූල්‍යමය දූෂණ ක්‍රියා (Financial Malpractices)”