සීගිරිය - පිදුරංගල පේනමානයේ අවුඩංගාවේත් පරිසරය වනසති

Post Reply
kamal
Posts: 290
Joined: Wed Dec 30, 2020 2:34 pm

සීගිරිය - පිදුරංගල පේනමානයේ අවුඩංගාවේත් පරිසරය වනසති

Post by kamal »

ලංකාදීප වෙබ් අඩවියේ පළව ඇති උක්ත කරුණ පිළිබඳ ලිපියට සබැඳිය:

"සීගිරිය - පිදුරංගල පේනමානයේ අවුඩංගාවේත් පරිසරය වනසති"
Post Reply

Return to “පරිසරය (Environment)”