රූමස්සල වනජීවී අභයභූමියේත් ගස් කපා අඩි 40 ක පාරක් හදන්න යයි

Post Reply
kamal
Posts: 290
Joined: Wed Dec 30, 2020 2:34 pm

රූමස්සල වනජීවී අභයභූමියේත් ගස් කපා අඩි 40 ක පාරක් හදන්න යයි

Post by kamal »

රූමස්සල වනජීවී අභයභූමියේ සිදුවන වන ගස් කැපීමක් පිළිබඳ ඉහත මාතෘකාව සඳහන් ලිපියක් ලංකාදීප වෙබ් අඩවියේ පළව තිබෙනවා. මේ ඊට සබැඳියයි:

"රූමස්සල වනජීවී අභයභූමියේත් ගස් කපා අඩි 40 ක පාරක් හදන්න යයි"
Post Reply

Return to “පරිසරය (Environment)”