ටෙන්ඩර් කැදවීමෙන් පිට ඇමරිකන් සමාගමකට විදුලිබලාගාරයක් විකිනීම

Post Reply
Post Reply

Return to “වෙනත් දූෂණ ක්‍රියා (Other Malpractices)”