කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා: පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් කිරීම

Post Reply
Post Reply

Return to “විනය (Discipline)”