පනතකට පිටුපා කටයුතු කිරීම: බද්දක් පනවනවා නම් මසක් යනතුරු වෙනස් කරන්න බෑ.

Post Reply
Post Reply

Return to “විනය (Discipline)”