ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වන සංශෝධනය ගැන මතුව ඇති ගැටලුව - නීතීඥ සුමනසේන අතුරුලියගේ

Post Reply
Post Reply

Return to “ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (The Constitution)”