නායකයින් හැටියට ගන්න හැම තීරණයක්ම ආගමික චින්තනයට ගැළපිය යුතුයි - කාදිනල් හිමිපානන්

Post Reply
Post Reply

Return to “ආගම (Religion)”