පරිප්පු, හාල් මිල බැලීමට අකමැති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති තුමා

Post Reply
Post Reply

Return to “විධායකය (Executive)”