මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දූෂිත ක්‍රියාවක් - මන්ත්‍රී නිල නිවාසවල ඥාතීන් පදිංචි කරලා

Post Reply
Post Reply

Return to “ව්‍යවස්ථාදායකය (Legislature)”