මෙම වෙබ් අඩවියේ ගිණුමක් සාදාගන්නේ කෙසේද?

Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 1
Joined: Tue Dec 01, 2020 1:29 pm

මෙම වෙබ් අඩවියේ ගිණුමක් සාදාගන්නේ කෙසේද?

Post by admin »

  1. රට හදමු වෙබ් අඩවියට පිවිස එහි ගිණුමක් සාදාගන්න: https://www.ratahadamu.com/user/register
  2. එම වෙබ් අඩවියට Login වී එහි ඇති "සාකච්ඡා මණ්ඩපය" යන මෙම වෙබ් අඩවියේ සබැඳිය භාවිතයෙන් මෙම වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.
  3. මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිස මෙම වෙබ් අඩවියේ Login සබැඳිය ක්ලික් කරන්න. මෙම වෙබ් අඩවියේ නව ගිණුමක් සෑදී ඔබව ස්වයංක්‍රීයවම මෙම වෙබ් අඩවියට Login වනවා ඇත.
Post Reply

Return to “සාමාන්‍ය දැන්වීම් (General announcements)”