කොස්හේන තෙල් පෝලිමක් උණුසුම් වීමෙන් පසු පොලීසියෙන් පුද්ගලයෙකු ෂෙඩ් එක පිටිපස්සට රැගෙන යයි

Post Reply
Post Reply

Return to “නීතිය (Law)”