ජනාධිපතිට කවර අමාත්‍යාශ දැරිය හැකි විය යුතු ද?

Post Reply
kamal
Posts: 293
Joined: Wed Dec 30, 2020 2:34 pm

ජනාධිපතිට කවර අමාත්‍යාශ දැරිය හැකි විය යුතු ද?

Post by kamal »

ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පිළිබඳ සමාජයේ මේ දිනවල පවතින කතාබහේදී සාකච්ඡා වන එක් මාතෘකාවක් නම් ජනාධිපතිට කවර අමාත්‍යාශ දැරිය හැකි ද යන්නයි. මේ පිළිබඳ අසන්නට ලැබෙන මත කිහිපයක් මෙසේයි:
  1. ජනාධිපතිට එක දු අමාත්‍යාංශයක් වත් දැරිය නොහැකි විය යුතුයි.
  2. ජනාධිපතිට ආරක්ෂක අමාත්‍යාශය පමණක් දැරිය හැකි විය යුතුයි.
  3. ජනාධිපතිට සියලු අමාත්‍යාශ දැරිය හැකි විය යුතුයි.
ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිට අමාත්‍යාශ දැරිමට අවසර ඇති බව සහ යම් ජනාධිපති වරයෙකු විසින් ඒ අවසර මත අමාත්‍යාශ දරනු ලැබීම යන කාරණා එකක්ම නොව කාරණා දෙකක්.

යම් ජනාධිපතිවරයෙකු විසින් යම් අමාත්‍යාශයක් දරනු ලබන්න තීරණය කරනවා නම් කවර අමාත්‍යාශයක් දරනු ලැබීම වඩාත් සුදුසු ද? මට නම් හිතෙන්නේ ඒ වෙන කිසිවක් නොව බුද්ධශාසන අමාත්‍යාශය බවයි. අනිත් අමාත්‍යාශ කවර කෙනෙක් දැරුවාම මොකද?
Post Reply

Return to “ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (The Constitution)”