ගොවි පවුල් අසරණ වෙද්දී ඩොලර් මිලියන 82ක කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතියක් එක තැන පල් වෙයි

Post Reply
Post Reply

Return to “නාස්තිය (Waste)”