ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ 2021 වසරේ යොමුව: වඩා හොඳ හෙට දවසක් සඳහා විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය - මහාචාර්ය සුමේධ ජයනෙත්ති

Post Reply
kamal
Posts: 293
Joined: Wed Dec 30, 2020 2:34 pm

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ 2021 වසරේ යොමුව: වඩා හොඳ හෙට දවසක් සඳහා විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය - මහාචාර්ය සුමේධ ජයනෙත්ති

Post by kamal »ඉහත වීඩියෝවේ අඩංගු සාකච්ඡාවේදී ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ මහා සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුමේධ ජයනෙත්ති මහතා එම සංගමයේ 2021 වසරේ යොමුව පිළිබඳ අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. පැවසෙන අදහස් අතර විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ තුළින් ගොඩනැගෙන නව දැනුම ජනතාවගේ සහ රටේ අභිවෘද්ධියට පාවිච්චි වෙනවාද, තරුණ විද්‍යාඥයින්ට අන් පර්යේෂකයින් සමඟ සහයෝගිත්වය ඇතිකර ගැනීමට විද්‍යාභිවර්ධන සංගමය හරහා දිය හැකි සහයෝගය, රට පාලනය කරන අයට උපදෙස් දීම සහ අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම කිරීම, විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ පර්යේෂණ සැසියේ වැදගත්කම, නව පර්යේෂකයින්ට විද්‍යාභිවර්ධන සංගමය සමඟ එකතු විය හැකි ආකාරය, පර්යේෂණ කිරීමේදී ආචාර ධර්ම ආරක්ෂා කරමින් පර්යේෂණ කිරීම, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ කාර්යභාරය සහ පර්යේෂණ කිරීමේදී හුදු වැටුප වැඩි කරගැනීම පිණිස පමණක් සීමා නොවීම, විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ කටයුතු කොළඹින් ඔබ්බට ගෙනයෑම ආදී කරුණු අන්තර්ගත වෙනවා.
Post Reply

Return to “විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය (Science And Technology)”