නිදහසෙන් පසු ලංකාවේ ඉතිහාසය - මහාචාර්ය චන්දන අභයරත්න

Post Reply
kamal
Posts: 293
Joined: Wed Dec 30, 2020 2:34 pm

නිදහසෙන් පසු ලංකාවේ ඉතිහාසය - මහාචාර්ය චන්දන අභයරත්න

Post by kamal »ඉහත වීඩියෝවේ අඩංගු සාකච්ඡාවේ මහාචාර්ය චන්දන අභයරත්න මහතා ළමා අවධියේ සිට වර්තමානය දක්වා ස්වකීය අත්දැකීම් ඇසුරින් ලංකාවේ ඉතිහාසය පිළිබඳව විස්තර ගෙන හැර දක්වනවා. නිදහස ලැබීමෙන් පසුව යම් කලක් ගොස් ලංකාවේ ස්වයංපෝෂිත ආර්ථික රටාව බිඳ වැටීම පිළිබඳ විස්තර ද නැතිව ගිය ඒ වටිනාකම් නැවත ඇතිකර ගැනීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳ විස්තර ද සාකච්ඡාවේදී ඉදිරිපත් වෙනවා.
Post Reply

Return to “ඉතිහාසය (History)”