පුරාවස්තු විනාශ කිරීමේ නඩු 10 කට වඩා දවසකට අත්සන් කරන්න වෙලා - පුරා විද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

Post Reply
kamal
Posts: 293
Joined: Wed Dec 30, 2020 2:34 pm

පුරාවස්තු විනාශ කිරීමේ නඩු 10 කට වඩා දවසකට අත්සන් කරන්න වෙලා - පුරා විද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

Post by kamal »

ලංකාදීප වෙබ් අඩවියේ ඉහත මාතෘකා ඇතිව ලිපියක් පළව තිබෙනවා. පහත ඇත්තේ එම ලිපියට සබැඳියයි:

"පුරාවස්තු විනාශ කිරීමේ නඩු 10 කට වඩා දවසකට අත්සන් කරන්න වෙලා"
Post Reply

Return to “ඉතිහාසය (History)”