දුම්රිය ප්‍රවේශපත සකස් කිරීම චීනයට ලබාදීම හේතුවෙන් ඩොලර් මිලියන 22ක මුදලක් අපතේ යයි

Post Reply
kamal
Posts: 133
Joined: Wed Dec 30, 2020 2:34 pm

දුම්රිය ප්‍රවේශපත සකස් කිරීම චීනයට ලබාදීම හේතුවෙන් ඩොලර් මිලියන 22ක මුදලක් අපතේ යයි

Post by kamal »

දුම්රිය ප්‍රවේශපත සකස් කිරීම චීනයට ලබාදීම හේතුවෙන් ඩොලර් මිලියන 22ක මුදලක් අපතේ යන බව දුම්රිය එංජින් රියදුරු සංගමයේ ලේකම් ඉන්දික දොඩංගොඩ පවසා ඇති බව කියැවෙන ලිපියක් ලංකාදීප වෙබ් අඩවියේ පළව තිබෙනවා. මේ එම ලිපියට සබැඳියයි:

"දුම්රිය ටිකැට්ටුව සකස් කිරීමත් චීනයට"
Post Reply

Return to “නාස්තිය (Waste)”