විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කළ යුතු ද?

Post Reply
kamal
Posts: 290
Joined: Wed Dec 30, 2020 2:34 pm

විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කළ යුතු ද?

Post by kamal »

ලංකාවේ වර්තමාන ජනාධිපති තුමා ඇතුලුව සමහර ජනාධිපතිවතුන් විසින් රටට අහිතකර ලෙස අත්තනෝමතික පාලනයන් ගෙන යෑම නිසා විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කළ යුතු යැයි මේ දිනවල සමාජයේ ප්‍රකටව කතාබහට ලක් වෙනවා. වැරැද්ද ඇත්තේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ ද, විධායක ජනාධිපති ධූරයට පත් පුද්ගලයින්ගේ ද, නැත්නම් මේ දෙකේම ද? රටට හිතකර වීමට නම් රට පාලනය කෙරෙන ක්‍රමයත් නිවැරදි විය යුතුයි, පාලනය කරන පුද්ගලයිනුත් නිවැරදි විය යුතුයි.

විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කළ යුතු යැයි සෑහෙන පිරිසක් හඩ නැගුවත් ඉන් ලැබිය හැයි හිතකර සහ අහිතකර ප්‍රතිඵල මොනවා දැයි බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රමානවත් තරම් දැනුවත් වී ඇති බවක් පෙනෙන්න නැහැ. විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කිරීමෙන් කවර හිතකර ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකි ද, ඉන් කවර අහිතකර ප්‍රතිඵල මතු විය හැකි ද? මේ පිළිබඳ ඔබගේ අදහස් එක් කරන්න.
Post Reply

Return to “ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (The Constitution)”